Charette

Charette är en medborgardialogsmetod som används inom fysisk planering för att föra en intensiv dialog mellan experter, anställda, medborgare och boende kring hur en plats kan utvecklas.

Beskrivning

Arbetet bygger på att en mindre grupp arbetar utifrån det som sägs i Charetten som helhet och snabbt skapar skisser och nya modeller som kan utforskas vidare i den större gruppen. På detta sätt kan Charetten snabbt skapa flera versioner av en plan som snabbt kan förbättras eller förkastas. Processen uppmuntrar till innovation och flexibilitet.

Det liknar ’Öppet hus’ möten på det sättet att deltagare i den stora gruppen kan komma och gå under flera dagar. Kärnan i den mindre gruppen som arbetar koncentrerat med att ta fram förslag och idéer är konstant involverade under hela processen.

I charetteprocessen ska konflikter och olika behov synliggöras och diskuteras bland medborgare och intressenter. Detta synliggör konfliktområden och gör det möjligt att sedan utforska möjliga kompromisser. Det är intressen och behov som ska utforskas genom processen, snarare än låsta positioner. Det är viktigt att mötesledaren och de planerare, arkitekter och andra experter som bidrar till den mindre gruppens skissarbete inte är partiska i sakfrågan.

I början på den första dagen artikulerar olika grupper sina intressen och den mindre gruppen skapar sedan idéer och skisser som bygger vidare på detta. Dessa förslag presenteras sedan och diskuteras sedan vidare och förändras ytterligare baserat på medborgarnas och intressenternas tankar. Ibland är det flera smågrupper som arbetar parallellt på olika skisser. Det är viktigt att den mindre gruppen har god insikt i den lokala situationen. 

Under följande dag eller dagar förfinar smågruppen (eller smågrupperna) sina skisser och utvecklingsförslag i dialog med intressenter, boende och medborgare. På slutet av varje dag presenteras nya förslag och diskuteras.

Under charrettens avslutande fas jobbar arbetsgrupperna med förtydliganden av sina förslag i samverkan med de övriga deltagarna. Processen avslutas med att förslag presenteras och diskuteras. Målet är att förslaget ska vara sådant att alla närvarande kan ställa sig bakom det.

Används för

En Charette är en form av intensiv workshop där olika typer av experter möter medborgare, intressenter och boende för att tillsammans utforska möjliga alternativ för ett område. Syftet är att skapa en gemensam förståelse, insikter och (förhoppningsvis) konsensus kring möjliga lösningar av en planeringsutmaning.

Deltagare

I Charetter deltar ofta grupper som kommuner, civilsamhällesorganisationer, näringsliv, boende och övriga medborgare. Förutom dessa deltagare krävs också en grupp med olika experter - exempelvis arkitekter, designers eller planerare – som lägger ner mycket arbete under dagarna som Charetten pågår.

Nödvändiga resurser

Kostnader för processen beror mycket på antalet möten samt om expertdeltagarna tar betalt för sin tid.

Det är också mycket viktigt med en eller flera kunniga facilitatorer/processledare som leder processen.

Ungefärlig tidsåtgång

Jämfört med en del andra metoder i planprocessen kan Charetter ske snabbt. Själva Charrettemötet tar ett par dagar till en vecka, men med förberedelser och uppföljning tar det minst ett halvår totalt.

Styrkor

Charetter skapar intressanta möten mellan arkitekter och andra professioner å ena sidan och medborgare å den andra. Processen är engagerande och dynamisk och är bra för att skapa positiv energi och entusiasm.

Charetter:

  • Är intensiva processer som uppmuntrar till kreativitet och kan snabbt skapa förslag i en dynamisk dialog mellan olika grupper
  • Uppmuntrar till samarbete mellan grupper som traditionellt inte samverkar i planprocessen
  • Möjliggör utforskandet av en mångfald av scenarion och möjligheter
  • Tillåter medborgare att vara aktivt involverade i att skapa lösningar för sitt område

Processen gör det möjligt att bygga tillit och förtroende över tid samt att göra deltagarna till aktiva medskapare  

Bidra till mer långsiktigt hållbar planering genom att skapa planalternativ som fler kan ställa sig bakom.

Övrigt

Ordet "Charrette" kommer från franskan och är ett uttryck som används inom arkitektur för att beskriva ett iterativt arbete med korta deadlines.

Svagheter

  • Det finns en risk att Charetter kan skapa orealistiska förväntningar av vad som kan hända efteråt. Detta måste hanteras försiktigt.
  • Det finns en risk att experter av olika slag kan komma att dominerara diskussioner om samtalen inte modereras väl
  • Charetter kräver framförhållning och ställer krav på styrning och mötesledning
Senast ändrad:
2020-09-02

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?