Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Kommun Tierps kommun
Startade augusti 2019

Kontakter

Louise Pettersson
Dialogansvarig
Adam Nyström
Projektledare / kommunarkitekt

Medborgardialog om ny översiktsplan i Tierp

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Tierps kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. En stor och viktig del i arbetet är medborgardialog, delaktighet och insyn. Medborgarna har genom olika metoder för dialog lämnat sina synpunkter kring hur kommunen och dess områden ska utvecklas och bevaras.

Syfte - Därför gjorde vi det

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. I Tierps kommun tillsattes en tillfällig beredning med politiker för att leda arbetet med framtagandet av den nya översiktsplanen. Det övergripande målet för beredningen är att utforma förslag till en långsiktig och hållbar plan för hela kommunen.

Målsättningen är att framtagandet av översiktsplanen ska genomsyras av medborgardialog, delaktighet och insyn. Beredningen ska enligt uppdraget arbeta demokratiskt, öppet och aktivt verka för högt deltagande med en demografisk bredd. Genom att inleda arbetet med medborgardialog kan beredningen i ett tidigt skede av processen samla in medborgarnas perspektiv, synpunkter och önskemål om kommunens framtida utveckling. Väl genomförda medborgardialoger bidrar till en förankring av översiktsplanen hos kommuninvånarna och skapar en gemensam målbild för kommunens utveckling.

Processen för framtagandet av översiktsplanen delades in i fyra steg:

1. Dialogfas

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande.

Process - Så gjorde vi

Under dialogfasen i framtagandet av översiktsplanen genomfördes följande medborgardialoger:

 • Elva dialogkvällar med medborgare på tio orter i kommunen
 • Fyra dialoger med elever i årskurs 9, en dialog per högstadieskola i kommunen
 • En dialog med kommunens pensionärsråd
 • En dialog med representanter från näringslivet vid en företagsfrukost
 • En dialog med åldersgruppen 20-35 år

Enligt beslut från översiktsplaneberedningen skulle även en dialog hållas med kommunens råd för funktionshindradefrågor, men dialogen gick inte att genomföra på grund av covid-19 pandemin under vintern/våren 2020.

De fysiska medborgardialogerna utformades olika beroende på målgrupp. Tabellen nedan visar upplägg och delmoment för de olika dialogerna. Därefter följer beskrivningar av de olika delmomenten.

Dialogtillfällen

Upplägg - delmoment

Dialogkvällar med medborgare på
olika orter

 • Inledning
 • Dialogcafé
 • Klossövning i smågrupper
 • Karta och klisteretiketter - individuellt

Dialog med elever i årskurs 9

 • Inledning
 • Dialogcafé
 • Klossövning i smågrupper

Dialog med kommunens pensionärsråd

 • Inledning
 • Klossövning i smågrupper

Dialog med representanter från näringslivet vid näringslivsfrukost

 • Inledning
 • Dialogcafé (anpassade frågor)
 • Karta och klisteretiketter – individuellt (anpassad övning)

Dialog med åldersgruppen 20-35 år

 • Inledning
 • Dialogcafé
 • Klossövning i smågrupper
 • Kart och klisteretiketter - individuellt

Alla fysiska dialoger inleddes med att beredningens ordförande eller vice ordförande hälsade deltagarna välkomna. Efter det höll en planarkitekt en kort presentation om översiktsplanering, detaljplanering och bygglov, samt vilka frågor som hanteras i de olika stegen i planeringsprocessen. Det informerades om möjligheten att ”parkera frågor” som inte hör hemma i dialogen, men som medborgaren vill ha svar på. Dessa noterades och kollas upp, sedan skickades svar till alla som lämnat sina mailadresser.

Dialogcafé
Deltagarna samtalade kring följande frågor i mindre grupper:

· Vad är viktigt att satsa på för att Tierps kommun ska vara en hållbar kommun?
· Vad vill du ska känneteckna Tierps kommun om 30 år?
· Vad vill du ska känneteckna platsen där du bor om 30 år?

Deltagarnas uppgift var att uttrycka sina tankar om hur kommunen bör utvecklas i framtiden, dels som helhet men även specifikt för sin ort. I varje grupp fanns en samtalsledare och en sekreterare. Samtalsledaren ledde övningen och såg till att alla i gruppen kom till tals. Sekreteraren antecknade vad gruppen diskuterade under övningen. Samtalsledarna och sekreterarna var politiker eller tjänstpersoner. Efter samtalen i mindre grupper gjordes en kort redovisning i helgrupp.

En särskild variant av dialogcafé anordnades i samband med en ”företagarfrukost”. Under näringslivsdialogen genomfördes en diskussionsövning i mindre grupper med redovisning genom ordmoln, samt en näringslivsanpassad variant av övningen med karta och klisteretiketter.

Klossövning i smågrupper
Övningen genomfördes i mindre grupper med cirka 4-8 deltagare. I varje grupp fanns en samtalsledare och en sekreterare. Politiker och i vissa fall tjänstepersoner hade rollerna som sekreterare och samtalsledare. Samtalsledaren ledde övningen och läste vad gruppen skulle göra. Sekreteraren antecknade vad gruppen diskuterade under övningen och vilka resonemang som ledde fram till de slutgiltiga placeringarna.

På varje bord placerades en karta över Tierps kommun. På kartan skulle gruppen placera ut klossar av olika färger som representerade till exempel bostäder, simhallar, aktivitetshus, arbetstillfällen och naturområden. Till exempel ställs gruppen i delmoment 1 för utmaningen att placera ut 1 000 bostäder på valfri plats i kommunen, representerade av gula träklossar som vardera symboliserar 100 bostäder. Om gruppen tycker olika avgör majoriteten. Alla scenarier och uppgifter är påhittade inför arbetet med översiktsplanen. Kartan fotograferas när gruppen är klar med alla uppgifter.

Karta och klisteretiketter
En karta över tätorten där dialogen äger rum placerades på varje bord. Alla deltagare försågs med en grön, en blå samt en röd klisteretikett som var numrerade. De fick även ett formulär med samma nummer som klisteretiketterna. De röda prickarna representerar plats för nya bostäder, de blåa prickarna representerar plats för utveckling och de gröna plats för upplevelse eller avkoppling. De fick sedan placera ut prickarna på kartan och hade möjlighet att i formuläret lämna en motivering eller ytterligare information om vad deras klisteretiketter representerade.

Politiker på promenad
Politiker från beredningen besökte marknader  i kommunen. Där gick de runt och ställde den öppna frågan: ”Hur kan vi göra Tierps kommun till en attraktivare kommun?”

Enkät på webbplats
För de som inte hade möjlighet att närvara vid någon av dialogerna fanns möjlighet att lämna synpunkter på kommunens webbplats genom att fylla i ett formulär.

Resultat - Så blev det

Det var totalt 551 medborgare som deltog under de arton fysiska dialoger som genomfördes hösten 2019 till våren 2020. Medborgarna lämnade sina synpunkter och åsikter kring hur kommunen och dess områden ska utvecklas och bevaras. Det framkom många intressanta och värdefulla synpunkter under dialogfasen. Dessa ligger som grund i det fortsatta arbetet med nya översiktsplanen för Tierps kommun. 

Det är viktigt att anpassa metod efter målgrupp. Vi använde olika metoder beroende på vilken målgrupp vi skulle möta. Övningen med klossar var väldigt uppskattad av medborgarna som deltog, men också av politikerna som ledde övningen.

Hos oss är medborgardialog politikernas arena, det är ett verktyg för politiker att få insikt i hur medborgarna i kommunen tänker omkring olika frågor. De politiker som skulle vara med under dialogerna fick utbildning i medborgardialog. De fick också möjlighet att öva på att vara neutrala som samtalsledare och sekreterare innan vi gav oss ut och träffade medborgare. Det gjorde att de kände sig trygga i sin roll och kunde göra ett väldigt bra arbete under dialogerna. Totalt var det cirka 30 politiker som turades om att vara med under dialogerna.

Vi hade inte någon anmälan till dialogtillfällena, vilket gör det svårt att uppskatta hur många medborgare som kommer. Antalet medborgare som närvarande varierade mellan 14 till 81 personer vid de olika tillfällena. Det måste finnas beredskap att ta emot de som kommer. Både när det gäller fika, plats i grupper och tillräckligt många samtalsledare och sekreterare.

Senast ändrad:
2021-03-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?