Exempel

Information

Ort Östersund

Kontakt

Christina Taraldsson, handläggare

063-14 44 71

christina.taraldsson@ostersund.se

Relaterade artiklar

Framtidens teknik inom vård- och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden i Östersunds kommun har under våren 2014 genomfört fem medborgardialoger inom ämnesområdet ”Ny teknik inom vård och omsorg”.
Genom dialogerna har nämnden velat få ökad kunskap om vilka möjligheter och hinder som medborgarna ser med att använda både nuvarande och ny teknik inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet.

Resultatet från dialogerna kommer att användas som diskussionsunderlag när vård- och omsorgsnämnden under det kommande året ska fatta beslut om vilka former av teknik som bör prioriteras.

Process

2. Medborgardialogernas upplägg
Medborgardialogerna hölls under perioden 18 mars – 1 april 2014 på följande platser:
- Vallaskolan, Frösön
- Kastalskolan, Brunflo
- Treälvsskolan, Lit
- Torvallaskolan
- Länsbiblioteket i centrala Östersund

Varje medborgardialog inleddes med att besökarna fick möjlighet att gå runt till stationer där personal från vård- och omsorgsförvaltningen visade upp olika former av teknisk utrustning. Därefter fanns möjlighet att antingen skriftligt eller muntligt berätta om vilka möjligheter och hinder man såg med tekniken.

Följande teknik ingick i visningen:
- Trygghetslarm: Vanliga trygghetslarm i form av arm- eller halsband som innebär att
den person som har larmet trycker på en knapp om den behöver hjälp
- Mobila trygghetslarm/positioneringslarm: Trygghetslarm som gör det möjligt att
hitta var en person befinner sig med hjälp av GSM.
- Nattillsyn via webbkamera: En kamera som installeras hemma hos personer som
behöver tillsyn nattetid och där personalen vid vissa överenskomna tidpunkter kan
kontrollera att personen ligger kvar i sin säng.
- J-Dome: En särskild träningscykel som är tänkt att både stimulera motorik och
minnen hos personer med nedsatt minnesfunktion. Cykeln har en stor skärm där man med hjälp av Google Street View kan cykla på orter där man tidigare bott eller skullevilja besöka.
- Phonirolås: En dörrlåsfunktion som gör att personal inom hemtjänsten inte behöver
använda vanliga nycklar när de ska besöka en person som har insatser. Istället kan de
låsa upp dörrar med hjälp av sin mobiltelefon.
- Mobila planerings-/dokumentationsverktyg: Ett verktyg för personal inom
hemtjänsten som gör det möjligt att via mobiltelefonen fylla i/hämta olika former av
uppgifter när de är på plats hemma hos den person som har insatser.
- Appar (program) för surfplattor: Ett hjälpmedel som underlättar för både personal
och anhöriga att stimulera minnen och kommunicera med personer som har svårt att
tala eller har nedsatt minnesfunktion.
- ”Giraffen”: En bildtelefon på hjul som gör att hemtjänstpersonal kan kommunicera
på distans med den som har insatser.

Resultat

Totalt besöktes medborgardialogerna av cirka 135 medborgare.
Antalet besökare skilde mycket mellan olika platser. Flest besökare hade Treälvsskolan i Lit respektive Länsbiblioteket i Östersunds kommun. Utöver de fem öppna dialogerna hölls även ett enskilt möte med föreningen Elöverkänsligas förbund, som inte kunde besöka de ordinarie medborgardialogerna eftersom det där användes trådlösa nätverk.

Generellt sett uttryckte besökarna många positiva åsikter om medborgardialogerna. De upplevde att de fick bra information om tekniken av kunnig personal och flera kände sig tryggare/mer positivt inställda till tekniken efter besöket.
Nedan redovisas några av de möjligheter och utmaningar som framkom under dialogerna.

Möjligheter
- Många har uttryckt att den nya tekniken kan bidra till både ökad trygghet och
förbättrad livskvalitet.
- Flera menade även att tekniken kan underlätta för personalen och vara ett sätt att
locka fler unga till yrken inom vård och omsorg.
- Medborgarna var särskilt positiva över de möjligheter som webbkameran, GSMl armen och cykeln (J-Dome) skulle kunna medföra, men många kommenterade även apparna/surfplattan.
- Webbkameran: De fördelar som sågs med webbkameran var framför allt att den
bedöms orsaka mindre störning/inte väcka människor, vilket skulle vara en fördel för
både brukare, anhöriga och övriga som bor i närområdet. Kameran gör det även
möjligt för personal inom hemtjänsten att inte ägna en stor del av arbetstiden under
natten till restid, vilket gör att de kan lägga mer tid på social omsorg under dagtid.
Även personal på särskilda boenden såg möjligheter i att använda kameran då den
kan minska oron bland boende som annars är lättväckta och blir oroliga.
- Mobila trygghetslarm: De mobila trygghetslarmen ansågs skapa frihet och trygghet
för både den som har insatsen och anhöriga.
- Cykeln (J-Dome): Cykeln som stimulerar minne och motorik ansågs vara en bra
aktivitet och ett stimulerande hjälpmedel för äldre.
- Planerings/dokumentationsverktygen: Planerings- och dokumentationsverktygen
ansågs skapa en möjlighet att både arbeta smartare/effektivare och samtidigt säkra
kvaliteten genom att dokumentationen görs direkt istället för att föras in i efterhand.
- Appar/surfplatta: Dessa hjälpmedel ansågs underlätta kommunikationen för både
personal och anhöriga vid kontakter med personer som har demens och
talsvårigheter (efter exempelvis en stroke).

Utmaningar
- Det har uttryckts oro för att teknik ska ersätta mänsklig kontakt/personal. Många har betonat att det är viktigt att tekniken används som ett komplement, inte en
ersättning för social omsorg/mänsklig kontakt.
- Flera har även uttryckt farhågor om att gränserna för personlig integritet successivt
förflyttas. Detta har framför allt diskuterats i anslutning till tillsyn via webbkamera.
- Ytterligare en utmaning som lyfts fram av flera är tryggheten - hur man ska
säkerställa att tekniken verkligen fungerar även vid exempelvis strömavbrott.
- Det ses också som en utmaning att lyckas förändra synsättet på ny teknik och det har framhållits att det är viktigt med bra information och utbildning om alla ska se nyttan och möjligheterna med tekniken.
- Elöverkänsligas förbund känner oro inför den ökade användningen av mobila nätverk och vilka möjligheter som kommer att finnas för dem att vistas på särskilda boenden när de blir äldre. De ser det som angeläget att man mäter strålningen på befintliga boenden och tar hänsyn till närheten till master när det planeras nya boenden.

4. Hur kommer resultaten att användas?

Vård- och omsorgsnämnden har med utgångspunkt från medborgardialogerna gett
förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan kring hur ny teknik skulle kunna
användas inom vård och omsorg. En sådan handlingsplan ska presenteras för nämnden
under hösten 2014.
Förvaltningen har även fått i uppdrag har genomföra ett testprojekt kring natt tillsyn via webbkamera. Vård- och omsorgsnämnden har betonat att införandet av ny teknik ska baseras på självbestämmande. Olika former av teknik kommer alltså endast att användas hos de personer som själva uttrycker att de vill prova detta.

Vad bör vård- och omsorgsnämnden och förvaltningen ta med sig inför kommande medborgardialoger?

- Vård- och omsorgsnämnden behöver hitta ett arbetssätt för hur medborgardialoger ska involveras i den ordinarie beslutsprocessen.
- Syftet med medborgardialogerna och hur resultatet ska användas måste vara tydliggjort och väl känt av både politiker och tjänstemän innan dialogerna genomförs
- Det är viktigt att göra en fördjupad målgruppsanalys inför kommande medborgardialoger.
- Det är angeläget att prova andra former av medborgardialoger än fysiska stormöten
- Det behövs mer utbildning/erfarenhetsutbyte kring hur man genomför bra medborgardialoger.
- Rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän vid medborgardialoger behöver förtydligas.
- Både politiker och tjänstemän behöver bli bättre på att personligen marknadsföra medborgardialogerna.
- Även vid kommande medborgardialoger bör man ta hjälp av professionella vid utformning av informationsmaterialet.
- Det bör fastslås en särskild budget för medborgardialogerna.

Senast ändrad:
2017-07-04

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?