Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Malmö
Kommun Malmö Stad
Startade april 2022

Kontakt

Pella Ström
Projektledare

Malmö Stad – stadsutveckling

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Ett stadsutvecklingsprojekt är en stor och komplex utmaning. Inte sällan brukar dessa frågor mötas i stuprör och frustration över att både bristen på förankring, ägarskap och slutligen urvattnade lösningar.

Behovet att lyssna är stort. Tillgänglig tid är begränsad. Värden och behov som behöver prioriteras kunde synliggöras genom att aktivt arbeta med att involvera och inkludera både användares och experters perspektiv i en stadsutvecklingsprocess. 

Kan man kartlägga olika personers användning av en gata med hjälp av experter? I stadsutveckling är det avgörande att använda expertis som finns i komplicerade områden såsom belysning, tillgänglighet, säkerhet, dagvattenhantering och trygghet. Deras kunskap och erfarenheter är värdefull och viktig, men riskerar att bli ensidig missa andra avgörande perspektiv som användare av gatan har.

Det här exemplet handlar om en metod för att få in medborgares perspektiv i beslutsprocessen. Metoden är ett värdefullt komplement till medborgardialogen. Dock är medborgarna inte direkt involverade i detta exempel.

 

 

Syfte - Därför gjorde vi det

Malmö Stad såg det nödvändigt att arbeta utifrån två huvudspår samtidigt:

1: Ett yttre – samhälleligt – att bygga på och prioritera utifrån användarnas behov utifrån vetskapen att projektet påverkar människors vardagsliv på riktigt.

2: Ett inre - att skapa ett brett och gränsöverskridande ägarskap mot ett gemensamt mål. Komplexa projekt kräver medskapande på tvärsen i organisationen, det vet de flesta om. Många som prövat säger att det är betydligt lättare att säga än att göra.

Som en del förstudiearbetet i Storstadspaketet för delprojektet Södra Förstadsgatan behövdes en fördjupande behovskartläggning. Södra Förstadsgatan domineras idag av biltrafik och människor som rör sig till och från eller passerar igenom. En hårt sliten gata med lämningar från busstrafiken (upphörde 2014) i allt från kantsten till reglering som få i dagsläget vågar cykla på. Trots gatans potential med vackra fasader och en stor mängd näringsidkare längs hela stråket saknas sittplatser, grönska, mötesplatser och gestaltning. Trottoarernas utformning tillsammans med cykelparkeringar omöjliggör upplåtelse. Tiden är knapp. Frågan är komplex och behöver hanteras så fullständigt det går.

Dialogen ville ge en så heltäckande bild av behov som behöver synliggöras och prioriteras som ingångsvärden i förstudien även om tiden var knapp. Det första syftet med processen kunde förverkligas genom att utgå från att personer har fantasi, fantasi och empati att sätta sig in i användares perspektiv kunde värden synliggöras. Genom att involvera och inkludera 20 talet tjänstepersoner i konkret och gemensamt arbete skapas både relation, kunskapsöverföring men framförallt ägarskap för målbilden på ett sätt som är ovanligt och verkningsfullt bortom förstudiefasen berättar projektledaren.

Det andra syftet att både skapa tillit, bygga gemensam kunskap och gemensamt ägarskap krävde en realistisk process som involverade och inkluderade ett 20 tal tjänstepersoner på riktigt, inte bara på pappret eller som en remissrunda i slutet. Att arbeta, samtala och göra tillsammans visa sig vara det bästa sättet att bygga både respekt för olika professionella utgångspunkter, gemensamt ägarskap och energi bortom enstaka arbetsmöten.

 

Process - Så gjorde vi

Processen byggdes utifrån 4 halvdagsworkshops där ca 20 experter kunde avsätta tid att arbeta tillsammans. Tjänstepersonerna var alla etablerade och mycket kunniga i sina respektive arbetsområden. Men kunde också uttrycka frustration över att dagens arbetsprocesser, trots intentioner om helhetstänkande och gränsöverskridande samarbete, ofta blev stuprörsorienterade . 

Samtliga inblandade har omfattande uppdrag och mycket späckade scheman, vilket innebar att samtliga workshops behövde genomföras ”kompakt och målinriktat” men följa en röd tråd för att få ett konkret och användbart resultat.

Här krävdes en innovativ design av dialogprocessen för teamet som designade och ledde arbetet. En del lösningen blev att vi tog avstamp inte i våra egna expertområden och perspektiv, utan började utifrån och in för att sedan tydliggöra utifrån experternas perspektiv.

Workshop 1: Fokus UTIFRÅN- IN – Synliggöra olika personas behov och värden

Experterna fick i uppdrag att ikläda sig rollen av ett i förväg definierade 20 tal ”personas” för att synliggöra: 

  • Vad är mitt/mina behov?
  • Vad är viktigt och värdefullt för mig när jag/vi använder gatan?
  • Vad är mina farhågor?
  • Vad vill jag inte se?

De 20 personas som användes skilde sig vad gäller ålder, kön, rörlighet, syn, vana, känsla av trygghet, synbarhet i stadsrummet, mm. Inför nästa workshop blev det tydligare vad som var värdefullt, viktigt och angeläget att prioritera.   

Workshop 2: INIFRÅN OCH UT och KROCKAR

I workshop 2 hade vi fokus på att synliggöra vilka olika perspektiv experterna hade på behov och värden som gatan behöver innehålla för att vara i samklang med projektets målbild. Sedan fördjupades dialogen runt att både fånga de värden som de olika användarna/personas gav uttryck för i den första workshoppen och förtydliga krockar de som uppstod.

Workshop 3: PRIORITERINGAR

Under workshop 3 började pusslet läggas om vilka värden och behov där det fanns samstämmighet och där det fanns krockar. Vilka prioriteringar behövde göras för att väga samman användares värden och experters perspektiv? Vad behövde lyftas fram som de bärande värden som det fortsatta arbetet med förstudien behövde vila på. På workshopen presenterades också resultaten från den just avslutade platsenkäten som över 1000 personer som rör sig på Södra Förstadsgatan deltagit i via ett digitalt platsbaserat enkätverktyg. Förutom att kartläggningen gav viktiga insikter om olika målgruppers behov bekräftade också underlaget i stort de personasbehoven som experterna arbetat fram.

Workshop 4: ÅTERKOPPLING och ÄGARSKAP

I den sista workshopen arbetade expertgruppen för att säkerställa igenkänning och helhet. Målet var att se till att inget hade glömts bort eller prioriterats under det löpande arbetet med att dokumenterat workshoparnas resultat. Vi diskuterade också frågan om ägarskap – känner vi att vi kan bära och värna detta helhetsresultat framåt?

 

Resultat - Så blev det

Processen ledde till ett mer komplett och heltäckande underlag för det fortsatta arbetet med att utveckla Södra Förstadsgatan. Trots tidspressen och den korta processen så innehåller underlaget användares perspektiv och behov. Det konkreta sammanställda resultatet av workshoparna utgör underlag för den kommande processen med att utveckla Södra Förstadsgatan.

Det viktigaste och mest långsiktiga resultatet ryms i den inre processen. Processen har gett en klar och tydlig förändring i förmågan att både samarbeta över gränser och framför allt sträva mot en gemensam målbild. Processen skapade ett ägarskap bortom det som vanligen uppstår.

 

Senast ändrad:
2023-03-22

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?