Exempel

Information

Ort Gnesta

Kontakt

Staffan Lind, samhällsplanerare

0158-275 000

staffan.lind@gnesta.se

Gnestas beslutsprocess för medborgardialog

Gnesta kommun ville minska klyftan mellan förtroendevalda och medborgare genom att upprätta en transparens i beslutsfattandet och se medborgardialoger som en naturlig del i beslutsprocessen.

Bakgrund

Gnesta kommun har sedan 2010 deltagit i SKL:s medborgardialogsprojekt. Anledningen till kommunens deltagande var att minska klyftan mellan förtroendevalda och medborgare genom att upprätta en transparens i beslutsfattandet och se medborgardialoger som en naturlig del i beslutsprocessen.

Process

En viktig förutsättning för detta har varit en politisk konsensus kring arbetet samt en tydlig struktur i arbetet. Under projekttiden har Gnesta avgränsat projektet till kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden och kultur- och tekniknämnden. Organisationen har bestått av en styrgrupp med både förtroendevalda och tjänstepersoner från ovan nämnda nämnder. Därtill har tydliga roller givits för ansvarsfördelningen. Det är alltid berörd nämnd som äger frågan och ansvarar för genomförandet av dialogen.

Styrgruppen har fungerat som en resursgrupp för nämnderna och ansvarar för att projektplanen följs. Tjänstepersoner har ansvarat för själva metoden vid dialogerna och det administrativa stödet före, under och efter dialog samt bidragit med faktaunderlag vid dialogutförandet.

För att bringa systematik vid medborgardialogerna har tydliga principer och checklistor tagits fram. Principerna behandlar när medborgardialoger skall genomföras samt hur den ska genomföras gällande syfte, målgrupp, metod, återkoppling med mera. Checklistorna innehåller fyra olika delar som är före beslut om dialog, före planering av dialog, under dialog och efter dialog. Dessa checklistor fungerar som en guide vid medborgardialoger och syftet är att alla punkter ska beaktas för att dialogen ska bli så lyckad som möjligt. Tanken är att principerna och checklistorna ska vara flexibla och utvecklas i takt med vunna erfarenheter i arbetet med medborgardialoger i Gnesta. De har därför inte beslutats politiskt under projektets tid utan detta görs efter projekttidens slut.

Resultat

Då Gnesta är en relativt liten kommun har SKL:s nätverk varit otroligt givande för att kunna ta del av andra kommuners erfarenheter och arbete. Det har varit möjligt att plocka russinen ur kakan och kunnat applicera detta i Gnesta kommun. Ett exempel på detta är andra kommuners arbete med principer och checklistor. Dessa har legat till grund för vårt arbete och har tillsammans med våra erfarenheter från de genomförda medborgardialogerna utvecklats till de principer och checklistor som kommunen arbetar efter idag.

Andra nyckelfaktorer är att det har funnits en politisk enighet över partigränserna och en vilja att driva projektet framåt. Vidare har den tydliga rollfördelningen underlättat arbetet då alla inblandade parter har varit på det klara med vad som förväntas av dem.
Med dessa erfarenheter finns det en bra grund för att under kommande år sprida arbetet med medborgardialog till övriga nämnder och på så sätt övergå från ett projekt till ett naturligt förhållningssätt för kommunala beslut.

Senast ändrad:
2017-12-12

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?