Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Region Östergötland

Kontakt

Charlotte Sand, hälso- och sjukvårdsstrateg

010-103 72 69

charlotte.sand@lio.se

Relaterade artiklar

Exempel

Medborgardialog om eHälsa och nya kommunikationsvägar

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

År 2014 fördes en medborgardialog om eHälsa och invånarnas åsikter om utvecklingen av nya kommunikationsvägar.

Syfte - Därför gjorde vi det

Mot bakgrund av målet att i den närmaste framtiden öka invånarnas kontakter med hälso- och sjukvården via digitala kanaler och genom att erbjuda fler e-tjänster, var syftet med medborgardialogen att ta del av invånarnas föreställningar, attityder, värderingar och åsikter om eHälsa och hur man vill kommunicera med hälso- och sjukvården.

Exempel på e-hälsotjänster, som diskuterades vid medborgardialogerna, var befintliga tjänster som sjukvårdsrådgivning 1177, vårdguiden 1177.se och Mina vårdkontakter samt planerade e-tjänster, som bland annat att tillgängliggöra patientjournalen till invånarna via internet.

Process - Så gjorde vi

Medborgardialogen fördes av en av hälso- och sjukvårdsnämndens brukardialogberedningar. Beredningen bestod av sju politiker och en sekreterare/processtöd. Beredningen inledde sitt arbete med att inhämta information om eHälsa i form av nationella rapporter, en hearing med landstingets kommunikationsenhet och IT-centrum samt möten med föreningsföreträdare och verksamhetsföreträdare.
 

Metoden som valdes för att föra medborgardialogen var fokusgruppintervjuer, det vill säga diskussioner i mindre grupper som leds med hjälp av en samtalsguide. Varje fokusgrupp inleddes med en kort genomgång av begreppet eHälsa. Totalt intervjuades 65 personer vid 12 olika tillfällen i olika åldrar, från olika länsdelar och från såväl mindre som större kommuner. För att bearbeta intervjuresultaten använde sig beredningen av SWOT-analysen för att strukturera intervjumaterialet i styrkor, svagheter, framtida möjligheter och hot.

Resultat - Så blev det

Dialogdeltagarnas kunskaper och erfarenheter av att använda eHälsa varierade mycket. Merparten av de intervjuade invånarna var positiva till eHälsa och utvecklingen av e-tjänster. eHälsa ansågs vara ett bekvämt och lättillgängligt sätt att söka information och kontakta vården som i framtiden kan frigöra resurser och tid för patienter med behov av personliga möten. Samtidigt lyftes fram att vissa grupper riskerar att exkluderas, såsom personer med språksvårigheter och bristande kunskaper i svenska. En annan risk är att för mycket ansvar läggs på patienten. Ett möjligt hot sågs i att det personliga mötet ersätts med ett opersonligt möte via IT-teknik och det framkom dessutom farhågor om IT-säkerhet.

Våra lärdomar och tips
Genom medborgardialogen har vi lärt oss vad de intervjuade invånarna har för synpunkter, åsikter och erfarenheter om eHälsa och utvecklingen av e-tjänster, vilket innebär en välförankrad process för det fortsatta utvecklingsarbetet av eHälsa.

Särskilt viktigt har varit att ha en grundlig planeringsprocess och att fundera noggrant på metodvalet. Det har varit en fördel att testa frågorna med sakkunniga innan vi intervjuade invånarna. För att uppnå ett brett urval har vi haft nytta av en strategisk urvalsplan och av att vi använde oss av våra egna nätverk.

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?