Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Region Skåne

Kontakt

Tommy Krizsán

044-309 28 86

tamas.krizsan@skane.se

Medborgardialoger om psykiatri för vuxna i Region Skåne

”Grejen är att bli sedd”

Rapporten beskriver dialoger för fördjupad kunskap om hur medborgarna söker vård vid psykisk sjukdom och ohälsa samt hur vården uppfattas.

Syfte

Beredningarna för medborgardialog (BMD) i Region Skåne genomförde under sommaren och hösten 2011 medborgardialoger om psykisk ohälsa. Resultaten av dialogerna syftade till att utgöra en del av underlaget till en strategisk plan för psykiatri för vuxna, som hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade om under 2012. HSN önskade att fördjupa kunskapen om hur medborgarna agerar om de själva eller någon närstående drabbas av psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Exempel på frågeställningar som man ville ha belysta, är vart medborgarna vänder sig, hur man vill få den vård man behöver och hur medborgarna uppfattar att vården fungerar idag.

Process

En politisk referensgrupp bildades, för att tillsammans med tjänstemannastödet från svara för planeringen och för genomförandet av uppdraget. En projektplan med bland annat en tids- och aktivitetsplanering har upprättades. Mot bakgrund av uppdragets komplexitet och tidspressen bedömde referensgruppen, efter en inledande kartläggning av ämnesområdet, att en ansats med flera, olika metodval skulle göra insatsen mer verkningsfull och mindre sårbar.

Samtal om medborgarnas sökbeteende samt nuvarande och framtida vårdbehov fördes med ca 800 besökare under 17 dagar på beredningarnas sommaraktiviteter. Kompletterande dialoger hölls sedan på fyra skånska stadsbibliotek. Därefter arrangerades tre fördjupade, halvstrukturerade dialoger med ca 30 deltagare kring de samlade resultaten i dialoggrupper, där dessa i huvudsak rekryterades vid samtalen på sommaraktiviteterna.

Resultat

Beredningarna har främst fört dialog om hur medborgarna söker vård för psykisk ohälsa och vilka förväntningar de har på hjälp och stöd i denna situation, men har även tagit del av hur man uppfattar att vården fungerar idag. Resultaten av dialogerna visade bland annat att medborgarna önskar sig en större tydlighet beträffande utbudet av tjänster hos såväl Region Skåne som andra berörda aktörer. Det fanns en uttalad förväntan på kvalitetshöjningar i det vi idag erbjuder medborgarna, före önskemål om nya vårdtjänster.

Variation i valet av metoder, fungerade väl. Valet av psykisk ohälsa som begrepp istället för psykisk sjukdom, underlätta dialogen kring ämnet. Resultaten behöver givetvis ses i ljuset av detta breda begrepp. Rekryteringen av dialoggrupper upplevdes som den mest kritiska punkten. Ett längre tidsperspektiv hade möjliggjort en mer ändamålsenlig spridning på orter och miljöer, för att bättre kunna täcka in eventuella geografiska skillnader samt belysa beteende och förväntningar hos några undergrupper.

Senast ändrad:
2017-04-06

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?