Exempel

Information

Ort Region Skåne

Kontakt

Johan Lidmark, chef för enheten för demokratiutveckling,

044-309 30 62

johan.lidmark@skane.se

Principer för medborgardialog i Region Skåne

Fem principer för medborgardialog fastställdes av fullmäktige efter ett och ett halvt års process och ett internt remissförfarande.

Syfte

Målet var att ta fram principer för medborgardialog samt att dessa skulle diskuteras i nämnderna för att sedan beslutas i fullmäktige.

Process

I maj påbörjas samtal med regionrådet med ansvar för medborgardialog. I augusti 2011 beställer regionstyrelsen, ett underlag till en remissrunda av regiondirektören.

I september stäms underlaget av med regionrådet och diskuteras med fullmäktiges fyra beredningar för medborgardialog. Därefter bearbetas förslaget och en remissutgåva skickas till nämnderna i januari 2012. Nämnderna lämnar sina remissvar efter en intern process innan semesterperioden.

I oktober 2012 fastställer fullmäktige principerna för medborgardialog.

Resultat

Resultatet blev nedanstående fem principer. Dessa handlar om vilka förhållningssätt som ska känneteckna arbetet med medborgardialog. Regler och föreskrifter för hur dialogarbetet praktiskt ska gå till hänvisades till arbetsordningar och reglementen samt interna policies.

Ömsesidig dialog

Varje dialogtillfälle innebär för Region Skåne ett tillfälle att utveckla relationen med medborgarna. Det är viktigt att medborgarna känner sig lyssnade på. I dialogen har alla parter ett ansvar för att försöka hitta lösningar som kan accepteras av andra. Argumenten för det ena eller det andra måste uppfattas som legitima. Olika åsikter måste respekteras och konsensus behöver inte uppnås. Hänsyn bör tas till olika målgruppers integritet.
 

Brett deltagande

I en modern demokrati anses alla medlemmar av folket lika kvalificerade att delta i demokratin på lika villkor. Deltagarna i dialogen bör återspegla befolkningens sammansättning så gott det går. Även själva genomförandet av dialogen måste stödja alla människors realistiska deltagande. Metoder, regler och procedurer för dialogen ska präglas av respekt och hänsyn till exempelvis de som är ovana att uttrycka sig, är tystlåtna eller har avvikande åsikter. Alla medborgare har som minimum rätten att bli erbjudna möjligheten att delta.
 

Öppenhet

Öppenhet ska prägla arbetet med medborgardialog. Den ena delen av öppenhet handlar om att deltagarna ska vara medvetna om vad de deltar i, vad syftet är, hur dialogen ska gå till, när den är färdig samt hur resultatet ska användas.
Den andra delen av öppenhet handlar om att det som kommer fram och hur det tas om hand ska vara tillgängligt för alla medborgare i samhället, även de som inte deltagit. Öppenhet och publicitet kan bidra till att deltagarna fokuserar mer på det allmännas bästa.
 

Kunskapsutveckling

Kunskapsutveckling behövs för att uppnå ett dialogresultat. I steg ett tillförs medborgardialogen information genom att alla deltagare, medborgare och politiker, bär med sig sina förkunskaper och erfarenheter.
 

Nästa steg är att Region Skåne tillhandahåller relevant information i större eller mindre omfattning. Underlaget ska vara enhetligt, enkelt, korrekt, tydligt, fritt från värderingar och öppet för egna reflektioner hos medborgaren.
I steg tre utbyter deltagarna tankar sinsemellan och reflekterar över informationen. För att dialogen ska bli framgångsrik behöver alla lämna det strikt personliga perspektivet och försöka sätta sig in i andras situation.
 

Koppling till den politiska beslutsprocessen

Detta är kanske den mest utmanande principen men helt avgörande ur medborgarnas perspektiv. Deltagare i dialog efterfrågar brännande frågor, alltför kunskapsintensiva eller helt okända frågor är mindre lämpliga. Medborgardialog bör i första hand användas tidigt i beslutsprocessen. I samband med att beslutsunderlag i aktuell fråga tas fram bör redovisning ske av hur medborgardialogen har behandlats.

Erfarenheter

Det var svårt att få till en diskussion i de olika politiska organen och svårt att veta hur djupgående den faktiskt blev samtidigt som det gick att genomföra en remissrunda. Det var bra att låta det ta tid i anspråk. Principerna har varit en hjälp i det fortsatta arbetet med medborgardialog framför allt för tjänstepersonerna med ansvar för medborgardialog.

Senast ändrad:
2017-04-06

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?