Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Sigtuna
Kommun Sigtuna Kommun
Startade april 2018

Kontakt

Sanna Gunnarsson
Projektledare Samhällsbyggnadslyftet sociala insatser

Insatser för att minska och motverka segregationen i Sigtuna kommun

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Sigtuna kommun genomförde under 2022 en inomorganisatorisk dialogprocess om hur vi kan förstärka vårt arbete för att minska och motverka segregationen i kommunen. Dialogprocessen utgick från att detta är en komplex fråga och tog avstamp i en medborgardialog som genomfördes 2018-2019.

 

Syfte - Därför gjorde vi det

Sigtuna kommun är en segregerad kommun som har flera kommundelar med socio-ekonomiska utmaningar. I dessa kommundelar är arbetslösheten högre och utbildningsnivån och medianinkomsten lägre än i resten av kommunen. I samma områden har också en majoritet av de boende utrikes bakgrund, vilket gör att till exempel språkkunskaperna i svenska språket generellt är lägre i dessa områden.

För att möta utmaningarna med segregationen arbetar vi i Sigtuna kommun med reformen Samhällsbyggnadslyftet, med syfte att minska och motverka segregationen. Inför 2022 fick vi i uppdrag att utveckla och testa nya kommunövergripande sociala insatser. För att ta oss an det arbetet bestämde vi oss för att genomföra en inomorganisatorisk dialogprocess för att få till delaktighet och samverkan. Utgångspunkten genom hela arbetet har varit att segregationsutmaningen är en komplex fråga där alla kommunens verksamheter måste arbeta tillsammans.

Den inomorganisatoriska dialogprocessen tog avstamp i en medborgardialog som genomfördes i kommundelen Valsta med stöd från SKR under 2018 och 2019. Den interna dialogen byggde vidare på flera fundament från medborgardialogen 2018-2019, såsom att erkänna frågans komplexitet, olika verksamheters ömsesidiga beroende av varandra och vikten av att samla perspektiv från 360-grader. Den utgick även från de insikter, perspektiv och kunskap som framkom under medborgardialogen och syftade till att översätta dem till konkreta och genomförbara insatser.

 

Process - Så gjorde vi

Dialogprocessen påbörjades i januari 2022 och leddes av en projektledare på kommunledningskontorets hållbarhetsenhet med ansvar för de sociala insatserna i Samhällsbyggnadslyftet. Arbetet inleddes med en perspektivinsamlingsfas där fokus var att identifiera konkreta idéer på sociala insatser för att minska och motverka segregationen i kommunen. Insamlingsfasen bestod av fler olika metoder för att få en så bred representation som möjligt. Majoriteten av idéerna som samlades in genererades av workshopar med olika grupper och verksamheter inom kommunen. Workshoparna genomfördes dels av projektledaren och dels av medarbetare som ingick i arbetets referensgrupp. Det genomfördes workshopar med såväl kommunledningen, med samtliga förvaltningschefer, samt med medarbetare i kommunens verksamheter. Som komplement till workshoparna erbjöds även ett digitalt formulär på kommunens interna webbplats där idéer kunde skickas in. Totalt fick vi in över 100 idéer på sociala insatser genom insamlingsprocessen.

När idéinsamlingen var avslutad följde ett arbete med att sortera och klustra de inkomna idéerna i olika teman, samt att göra en prioritering över vilka idéer som bedömdes vara genomförbara. Detta arbete leddes av projektledaren med stöd av en arbetsgrupp. Prioriteringen resulterade i 13 förslag på insatser som togs vidare i processen. Resterande idéer som inte gick vidare sammanställdes i en idébank.

Nästa steg i processen var att samla de verksamheter som är ömsesidigt beroende av varandra för att ta sig an segregationsutmaningen genom sociala insatser. Detta gjordes genom en heldagsworkshop där sex förvaltningar deltog med fem deltagare vardera, inklusive förvaltningschefer. Under workshopen arbetade deltagarna i grupper där vi strävade efter en blandning mellan både olika verksamhetsområden och olika roller. Under workshopen fick deltagarna i uppdrag att utifrån sitt professionella omdöme prioritera vilka idéer de bedömde hade störst potential att minska och motverka segregationen i kommunen. Utifrån den prioriteringen följde sen ett arbete med att konkretisera och utveckla insatserna. Genom att använda ett Open Space-format fick deltagarna möjlighet att välja de insatser de ville jobba vidare med under workshopen. Till stöd fick deltagarna två arbetsblad med frågor att diskutera. Att såväl ansvariga chefer som sakkunniga medarbetare deltog på workshopen bidrog till att diskussionerna kunde bli konkreta, verksamhetsförankrade och konstruktiva. Workshopen resulterade i fem förslag på sociala insatser som gick vidare till nästa steg.

Det avslutande steget i dialogprocessen innebar att styrgruppen, bestående av ansvariga förvaltningschefer, beslutade om vilka förslag på sociala insatser från workshopen som skulle gå vidare som förslag till den politiska ledningen. Styrgruppen beslutade att fyra av de fem prioriterade insatserna från workshopen skulle tas vidare. Till varje insats tillsattes en arbetsgrupp som tillsammans med projektledaren utvecklade förslaget baserat på det material som kommit in genom insamlingsprocessen och workshopen.

 

Resultat - Så blev det

Dialogprocessen inom Samhällsbyggnadslyftet resulterade i fyra nya sociala insatser som beslutats och tilldelats medel från kommunstyrelsen. Insatserna genomförs kommunövergripande och pågår under 2022 och 2023. De fyra insatserna är:

  • Aktiviteter för ökad trygghet och delaktighet, som innebär att kommunen satsar extra på aktiviteter som ska bidra till trygga platser för möten och gemenskap i Valsta. Fokus ligger bland annat på meningsfulla fritidsaktiviteter, läxhjälp och språkcafé.
  • Steg mot försörjning, som handlar om att förbättra stödet för invånare i Sigtuna kommun som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att implementera en ny arbetsmetod med fokus på samverkan ska fler invånare i kommunen ges möjligheten att komma ut i studier och arbete.
  • Utvecklat föräldraskapsstöd, som handlar om att fler föräldrar i kommunen ska erbjudas kurser och träffar med stöd, inspiration och diskussion om föräldraskap. Arbetet kommer särskilt vända sig till föräldrar födda i ett annat land än Sverige.
  • Stadsdelsmammor, där kommunen kommer att anställa en grupp kvinnor födda i andra länder än Sverige för att de ska kunna hjälpa och stötta andra invånare med liknande bakgrund i kommunen. Stadsdelsmammorna kommer att kunna hjälpa till i en mängd olika frågor, anordna aktiviteter och finnas på plats i olika delar av kommunen.

 

Senast ändrad:
2023-03-23

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?