Exempel

Information

Ort Västerås
Kommun Västerås kommun

Kontakt

Ami Netzler

021-392502

ami.netzler@vasteras.se

Kulturplan för Västerås stad

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden i Västerås har formulerat ett uppdrag till kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Uppdraget och målet är att ta fram en övergripande strategi för stadens kulturliv, en kulturplan. Arbetet påbörjades under senhösten 2013 och beräknas vara slutfört under 2015.

Syfte - Därför gjorde vi det

Syftet med dialogmötena är att ta in synpunkter och lyssna på de önskemål och förväntningar inom kulturområdet som finns hos enskilda företrädare och invånare i Västerås.

Process - Så gjorde vi

En viktig del i arbetet är att ha möten och dialoger med invånarna, föreningslivet, kulturaktörer, kulturinstitutioner, politiska företrädare och andra som berörs av kulturplanen.

Arbetet med kulturplanen leds av en styrgrupp med representation inom Västerås stad av förvaltningschefer och ledande tjänstemän. En särskild projektgrupp har tillsammans med projektledaren ansvarat för det operativa arbetet att ta fram kulturplanen. Projektet genomförs enligt Västerås stads projektmodell.

En viktig del i det inledande arbetet var att skapa och ge förutsättningar för delaktighet. Därför organiserades och genomfördes dialogmöten med västeråsarna, det ideella föreningslivet och kultursektorn. En kommunikationsplan för kulturplanen togs fram. Inbjudningar skickades ut till tänkbara intressenter och organisationer liksom pressmeddelanden och information till media. Information om kulturplanen lades ut på stadens webb, på sociala medier och via annonser i lokala media.

Mötena hade en bestämd struktur där deltagarna fick möjlighet att svara på ett bestämt antal frågor och processa dem i mindre arbetsgrupper. Därefter har deltagarnas idéer och synpunkter redovisats för samtliga som närvarat på mötet. Synpunkterna har även viktats för att urskilja vad som är mest angeläget enligt deltagarnas uppfattning. De personer som inte hade möjlighet at delta på de offentliga mötena gavs möjligheter att förmedla sina tankar och synpunkter via webben där ett formulär med öppna frågor fanns utlagt under en bestämd tidsperiod och som kunde besvaras av vem som helst med tillgång till dator. Samma formulär fanns även i pappersform utlagt i valbås på kulturinstitutioner och offentliga mötesplatser. Där kunde besökaren skriva ned sina idéer och lämna in dem i särskilda valurnor som fanns utställda i lokalen. Allt material som tagits fram vid mötena har dokumenterats och presenterats. Återkoppling gjordes till deltagarna.

Totalt genomfördes tre offentliga dialogmöten med allmänheten med en geografisk spridning till tre olika stadsdelar. Därefter organiserades två öppna möten till särskilt inbjudna grupper dels med föreningslivet och civilsamhället dels med kulturaktörerna. Andra möten riktades till mindre grupper som ungdomar på fritidsgårdar, några bestämda skolklasser i grundskolan och gymnasiet, studieförbunden, företrädare för det lokala näringslivet, offentliga kulturinstitutioner som inte tillhör Västerås stad samt personer med funktionshinder.

Det totala antalet externa offentliga dialogmöten med invånarna och civilsamhället var ca 12 möten.
Internt inom staden genomfördes parallellt dialogmöten med politiker och tjänstemän inom alla berörda nämnder och styrelser. Dessutom samlades alla medarbetare och chefer inom Västerås stads kulturverksamheter för att ta del av samma frågeställningar som riktats till stadens invånare.
Det totala antalet interna dialogmöten inom Västerås stads organisation var ca 15 möten.

Resultat - Så blev det

Några lärdomar och resultat. Invånarna uppskattar att de får komma till tals och vara med i processen från början. Det främjar delaktigheten. Projektet förankras externt och intern i ett tidigt skede vilket underlättar arbetet framöver. Invånardialog tar tid och det måste avsättas för processen, Dialogerna ska vara transparanta och öppna om de ska tas på allvar. Återkoppling till deltagarna är viktig att tänka på. Vi fick in många synpunkter och förslag på idéer till projektet. De flesta idéer kände vi till sedan tidigare men vi fick en temperaturmätning på det mest aktuella frågorna. Vi fick även kontakt med enskilda invånare som vi annars inte skulle ha stött på och fick tillfälle till en fördjupad dialog med dem.

Senast ändrad:
2020-07-03

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?