Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Region Skåne

Kontakt

Johan Lidmark, chef för enheten för demokratiutveckling

044-309 30 62

 johan.lidmark@skane.se

Relaterade artiklar

Skånedialogen i Region Skåne

Skånedialogen om hälso- och sjukvård bestod av enkät, träffar under flera år med experter och politiker samt informationsmaterial.

Syfte

Skånedialogens kännetecken

  1. Anmälan genom befolkningsenkät medverkar till att deltagarna blir mer slumpvis utvalda.
  2. Frågor som tas upp berör Skånes framtid. Deltagarna kommer inte i egenskap av ”brukare” – patienter, anhöriga eller resenärer i Skånetrafiken. De kommer som medborgare och de samtalar om frågor som berör alla.
  3. Informationsblad och föredrag syftar till att skapa ”det kloka samtalet”. Först ges deltagarna fakta, sedan förs samtal där åsikter förädlas till insikter, på så sätt bildas en informerad opinion. Politiker och medborgare breddar sina kunskaper. Synpunkter lämnas i form av ord, ett kvalitativt resultat.
  4. Skånedialogen utgår huvudsakligen från det fysiska mötet där man diskuterar öga mot öga med deltagare och politiker.
  5. Medborgarna följs genom enkäten upp med vetenskaplig noggrannhet för att se om de ändrar synsätt till följd av vad de upplevt under dialogträffarna. Enkätsvar blir ett resultat i form av siffror, ett kvantitativt resultat.
  6. Dialogprocessen pågår under en längre period, och lämpar sig bäst för teman som kan diskuteras under flera möten.
  7. Frågor ska vara viktiga och relevanta för deltagarna och det är en fördel om dialog sker tidigt i beslutsprocessen, att politikerna är proaktiva. Skåne- dialogen lämpar sig inte som forum för att förankra redan fattade beslut.

- Mål
• föra dialog med medborgarna om prioriteringar, ansvaret för hälsan, vad är sjukt och friskt samt sökmönster.
• dokumentera och analysera resultaten från dialogerna
• på ett ändamålsenligt sätt återkoppla resultaten till hälso- och sjukvårdsnämnden samt till de som har deltagit.

Resultat

Resultatet redovisas som text med citat för sex olika delteman:
1. Akuten eller vårdcentralen? – experter på hälsovalssystemet respektive akutsjukvård deltog.
2. Läkemedel – hot eller möjlighet? – experter på läkemedel deltog.
3. Hur friska kan vi bli - vad är sjukt och vad är friskt? – experter var mycket erfarna läkare.
4. Prioriteringar i praktiken 1 (om medborgarnas roll i processen) – experter var tre politiker från Östergötland inspelade på film.
5. Prioriteringar i praktiken 2 (hur bör processen gå till) – ingen extern expert.
6. Hearing med hälso- och sjukvårdsnämnden (axplock från dokumentationen och synpunkter på hur prioriteringar kan gå till i praktiken) – experter var ordf. och 1:e vice ordf. i HSN.

Region Skåne har ställt frågor inom de olika deltemana sedan är det medborgarna som styrt vad dialogen kommit att handla mest om inom de givna ramarna.

Resultatet från enkäterna är uppdelad på dialoggruppen samt på en befolkningsgrupp som kontrollgrupp. Huvudtanken bakom enkätuppföljningen är att studera om dialoggruppen har ändrat uppfattningar i några frågor efter att ha deltagit under flera terminer och fått nya insikter. Resultatet av fem uppföljningskategorier presenteras med siffror i rapporten inklusive bakgrundsvariabler.
1. Kunskap om Region Skåne
2. Förtroende för den demokratiska beslutsprocessen
3. Grad av samhällsansvar/engagemang
4. Hälsa/välbefinnande
5. Nöjdhet med dialogprocessen

Läs mer om resultaten i rapporten

- Erfarenheter
• Rekryteringen i absolut antal deltagare och i antal olika sociala grupper som finns representerade måste öka i ett så pass ambitiöst projekt.
• Medborgarna förväntar sig att deras synpunkter tas om hand på ett seriöst sätt, det vill säga kopplas ihop med den politiska beslutsprocessen.
• En lyckad rekrytering till ett långsiktigt åtagande som sträcker sig över flera dialogträffar, förutsätter attraktiva och angelägna frågor eller teman.

Själva dialogaktiviteterna verkar ha fungerat väl men dessa behöver å andra sidan alltid utvecklas och anpassas till aktuellt dialoguppdrag.

Det verkar möjligt att med rimliga insatser göra Region Skåne mer känt.

Medborgarna verkar ha viljan och potentialen att vara delaktiga i prioriteringsdiskussioner om gränser för det offentliga åtagandet.

Senast ändrad:
2017-12-11

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?