Exempel

Information

Ort Västerås

Kontakt

Åsa Rudhage, planarkitekt Stadsbyggnadsförvaltningen

021 – 39 32 55

asa.rudhage@vasteras.se

Ny vägsträckning Kärrbolandet

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

En tidig och bred dialog genomfördes som en del i arbetet med ett planprogram för en ny vägsträckning.

 

Bakgrund

2013 påbörjades arbetet med att ta fram ett planprogram, där syftet var att utreda flera möjliga alternativ för en ny vägsträckning utanför Västerås tätort. Planprogrammet skulle sedan ta ställning till vilket vägalternativ som var det mest lämpliga att gå vidare med i en kommande detaljplan.

Planområdet ligger nära Mälaren, ca 1,5 mil sydost om Västerås tätort, och består av ca 400 fastigheter. Fritidshusbebyggelsen är under omvandling och i området finns både enskilda, kommunala och statliga vägar samt flera intressanta besöksmål för bland annat turism.

Syfte - Därför gjorde vi det

Vägfrågan hade varit omdebatterad under ett par års tid och många olika åsikter fanns om var den nya vägen skulle placeras. Därför bestämdes tidigt i processen att någon form av dialog skulle ske med boende och föreningar i området. ”Standardförfarandet”, dvs. att komma och presentera en färdig lösning, kändes svårframkomlig.

Process - Så gjorde vi

En enkel kommunikationsplan togs fram för hela projektet där viktiga informationsfrågor identifierades. Tidigt i planprocessen hölls ett informationsmöte för allmänheten. Intresset var stort och fler än 200 personer deltog. En referensgrupp med representanter från olika vägsamfällighetsföreningar samt ett par enskilda fastighetsägare bildades. Från kommunens håll deltog ett flertal tjänstemän.

Gruppen träffades vid flera tillfällen under en tremånadersperiod. På ett av mötena hölls en workshop som gav referensgruppen tillfälle att identifiera hur man använder och rör sig i landskapet idag och hur det värderas ur ett brukarperspektiv, en så kallad sociotopanalys. En sådan analys är en avgörande faktor för vilket utrymme för förändringar man kan förvänta sig och ökar förståelsen för vad som sker i landskapet, hur området används och vilken utvecklingspotential som finns. Resultatet sammanställdes på en karta och underlaget har sedan använts i planprogrammet för beskrivning av området och även påverkat utformningen av vägalternativen.

Resultat - Så blev det

Engagemanget hos deltagarna var stort och arbetsformen positivt uppskattad. Deltagarna tog med sig frågor hem till sin respektive förening och återkopplade till referensgruppen. Några av föreningarna hade årsmöten under tiden arbetet pågick och fattade då formella beslut om sina synpunkter.
De synpunkter som referensgruppen har framfört har arbetats in i planprogrammet, vilket visade sig tydligt i samrådsskedet. Nästan 100 yttranden lämnades in, varav ca 70 yttranden kom från privata fastighetsägare i området. Av dem höll ca 80 % med om det alternativ som förordades i programmet. Samfällighetsföreningar, som tillsammans representerade ca 200 fastighetsägare i området, höll också med om det alternativ som förordades i programmet.
Förhoppningen är nu att det tidiga dialogarbetet och förankringen hos de boende i området kan leda till en smidigare detaljplaneprocess.

Senast ändrad:
2020-07-03

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?