Exempel

Information

Ort Landstinget Kronoberg
Startade 2012

Kontakt

Anders Pettersson, enhetschef kansliavdelningen

Anders.pettersson@ltkronoberg.se

0767-221701

Medborgarpanel i Landstinget Kronoberg, en dialog med e-verktyg

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Medborgarpanelens syfte är att vara ett rådgivande forum som ska bidra till att utveckla demokratin i Landstinget Kronoberg.

Syfte - Därför gjorde vi det

Målgruppen är personer över 15 år som bor i Kronobergs län och inte har några politiska uppdrag inom Landstinget Kronoberg. För dem som deltar innebär det att de får vara med och svara på enkätfrågor som berör olika områden inom landstingets verksamhet.

Enkäterna skickas via e-post. Totalt har nio olika panelundersökningar genomförts under perioden 2012 – 2014.  Medborgarpanelen har inga krav på att ha ett representativt urval som speglar befolkningen i Kronoberg. Det finns en ambition om att panelen ska ha en spridning avseende kön, ålder, utbildningsnivå och kommuntillhörighet. För att bidra till detta har förtroendevalda i landstingets beredningar och utskott genomfört medborgardialogaktiviteter i länets åtta kommuner.

Huvudsyftet med aktiviteterna har varit att informera om panelen och rekrytera nya deltagare. Ett stöd för arbetet har de av landstingsfullmäktige antagna principerna för medborgardialog varit och det arbetssätt vi haft med en politisk styrgrupp och en arbetsgrupp på tjänstemannanivå.

Process - Så gjorde vi

Processen startade med att det fanns en politisk vilja att införa medborgarpanel och därefter togs principer för medborgardialog fram. Principerna antogs av landstingsfullmäktige. De innehåller struktur för styrning och ledning av arbetet. Det finns en styrgrupp där förtroendevalda från landstinget beredningar och utskott ingår tillsammans med tjänstemän på direktörs- och chefsnivå. Efter att principerna var fastställda upprättade landstingets informationsavdelning en kommunikationsplan för arbetet och informationsmaterial togs fram.

Informationssidor upprättades på landstingets externa och interna webb. Deltagare till panelen har främst rekryterats av landstingets förtroendevalda. Dels genom att alla förtroendevalda uppmanades att rekrytera 5 deltagare och dels genom olika medborgardialogaktiviteter som genomförts i länets kommuner.

Styrgruppen har beslutat vad panelundersökningarna ska handla om. Därefter har arbetsgruppen formulerat slutligt syfte, gjort en bakgrundsbeskrivning och tagit fram frågor. Frågorna har godkänts av styrgruppen. Enkätverktyget ES-Maker har använts för utskick och för datainsamling. ES-Maker tillåter att ha såväl slutna som öppna frågor. Paneldeltagarna har anmält sig på landstingets webb.

Resultat - Så blev det

Resultatet från undersökningarna har sammanställts i en rapport av arbetsgruppen. Därefter har de presenteras för styrgruppen och för andra berörda beslutsfattare.  Rapporterna har skickats till paneldeltagarnas e-post och lagts ut på landstingets webbsida.

Innehåll i panelundersökningarna (står i ordning, panel 1 överst)

  • Folkhälsa/livsstil
  • Behandling via internet
  • Vårdval plus
  • Synpunkter och klagomål på vården
  • Psykisk ohälsa
  • Kollektivtrafik
  • Hur mår du, panelen? (utvärdering av panelen)
  • Tillgång till din patientjournal på internet
  • Landstingsvalet det regionala valet

Efter genomförda medborgaraktiviteter i kommunerna har antalet svar från berörd kommun ökat. I tabellen ovan kan ses antalet anmälda i panelen och antalet inkomna svar i förhållande till genomförda medborgaraktiviteter. Över tid har antalet utskickade enkäter ökat medan antalet inkomna svar inte följt samma utveckling. Vad det beror på vet vi inte med säkerhet. Detta påverkas troligen av ett flertal faktorer bland annat inaktuella e- postadresser i registret och ett bristande intresse av att delta. En del anmäler sig kanske vid en medborgaraktivitet utan att aktivt själv ha funderat på om man vill delta.
 

Deltagare finns från alla länets kommuner. Andelen kvinnor varierar mellan 61-69 procent och andelen personer med hög utbildningsnivå är i genomsnitt 54 procent. I Kronoberg är andelen med hög utbildningsnivå runt 26 procent. Flest deltagare finns i åldersgrupperna 41-60 och 61-79.
Paneldeltagarnas synpunkter på medborgarpanelen inhämtades efter sex genomförda panelundersökningar. 425 personer svarade och resultatet var övervägande positivt. Syftet med medborgarpanelerna uppfattades vara tydligt och ämnesområdena upplevdes vara väl förklarade och motiverade. De svarande var nöjda med antalet frågor, tilltal och återkoppling.  Det framkom både positiv och konstruktiv kritik:
”Ett av flera utmärkta sätt att nå medborgare. En form av direktdemokrati”
”Jag hade gärna velat ha återkoppling på hur resultatet diskuteras i landstingsledningen och bland politikerna, och hur man använder svaren för att förbättra/ändra vården”


Lärdom och erfarenheter som vi haft är att varje panel måste ha ett tydligt syfte och mål samt vara väl förankrat. Varför gör vi denna undersökning? Vad ska vi ha resultatet till?  Vem är mottagaren? För att behålla trovärdigheten är det betydelsefullt att ha en strategi för arbetet och att medborgarnas synpunkter tas tillvara.


Medborgarpaneler och medborgaraktiviteter har varit ett sätt att som landstingspolitiker närma sig medborgarna mellan valen och lyfta aktuella frågor som berör landstingets verksamhet.  Medborgaraktiviteterna har dessutom varit ett forum där medborgarna haft möjlighet att föra direkt dialog med förtroendevalda i frågor som berör dem, en möjlighet att påverka mellan valen. 
 

Vår erfarenhet är att e-verktyg för medborgardialog är en användbar metod. För att nå ut bredare till olika grupper i befolkningen behöver nya metoder utvecklas. Att vi haft en tydlig strategi, struktur och förankring har underlättat. Vi ser att en framgångsfaktor har varit att det funnits ett engagemang från flera förtroendevalda och tjänstemän som också ingått i styr- och arbetsgrupper.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?