Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Region Östergötland

Kontakt

Anna Bengtsson, hälso- och sjukvårdsstrateg

010-103 07 83

anna.bengtsson@lio.se

Medborgardialog om (o)jämlikhet i hälso- och sjukvård

År 2013 fördes en medborgardialog om jämlik hälso- och sjukvård med fokus på socioekonomiskt utsatta grupper.

Syfte

Medborgardialogen fördes i samband med ett särskilt utredningsuppdrag. Den hade syftet att följa upp den (o)jämlika hälso- och sjukvården för en bättre hälsa i befolkningen ur ett brukarperspektiv med fokus på befolkningsgrupper med socioekonomiskt lågt status och utgick från en behovsanalys och en brukardialog om (o)jämlik vård och hälsa från 2009.

Process

Medborgardialogen fördes av en av hälso- och sjukvårdsnämndens brukardialogberedningar. Beredningen bestod av sju politiker och en sekreterare/processtöd. Metoden som användes för att föra medborgardialogen var fokusgruppintervjuer, det vill säga intervjuer i mindre grupper som liknar öppna samtal.

Totalt intervjuades 53 personer, de flesta i fokusgrupper, några i enskilda intervjuer, utgående från en intervjuguide som var en reviderad version av den intervjuguide som användes 2009 för brukardialogen om (o)jämlik vård och hälsa. Det gjordes ett strategiskt urval med syftet att få en viss spridning både mellan fokusgrupperna och inom fokusgrupperna gällande socioekonomisk status, språk, psykisk hälsa, ålder, kön, sexuell läggning och bostadsort inom länet.

Resultat

Det framkom i medborgardialogen att vissa befolkningsgrupper, såsom grupper med lägre utbildningsnivå eller ekonomiska problem, med social problematik eller psykisk ohälsa, personer som hade svårt att tala för sig eller att göra sig förstådda och HBTQ-personer, upplevde sämre tillgänglighet, bemötande och delaktighet. Bland några av dessa grupper var dessutom förtroendet för hälso- och sjukvården lägre, vilket kan leda till att avstå från att söka vård och till slut kan leda till ökad ojämlikhet i hälsa.


Vårda lärdomar och tips
Jämlik vård är ett brett och svårgripbart ämne och därför har det varit viktigt för brukardialogberedningen att avgränsa ämnet och skapa en gemensam uppfattning om det i början av processen. Detta gjordes i form av workshops. Sedan är det viktigt att ha tillräckligt med tid för att hämta in kunskap så att man vet vad man ska utgå ifrån när man formulerar frågeguiden. När det gäller urvalet är det bra att använda de egna nätverken och även arbetskamraters nätverk för att komma i kontakt med många olika befolkningsgrupper.


Att ha en tydlig samtalsmetodik och lära sig intervjuteknik kan vara en stor fördel för att arbeta med fokusgruppintervjuer. På detta sätt kan man undvika att styra samtalet för mycket och lära sig att vara flexibel samt ställa följdfrågor för att fånga upp nya aspekter som kommer fram under intervjun. Pilotintervjuer eller andra övningar i intervjuteknik kan också göras för att förbereda sig. Ibland behöver man revidera intervjuguiden under processen. Efter varje fokusgruppintervju utvärderade vi vad som har gått bra och vad som kan förbättras, detta var ett bra sätt att utveckla vår intervjuteknik.

Senast ändrad:
2017-04-07

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?