Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Haninge

Kontakt

Erik Josephson, utredare och projektledare för Tungelsta utvecklingsprogram

08-606 81 34

erik.josephson@haninge.se

Medborgardialog om Tungelsta

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Medborgardialog för att hitta lämpliga utvecklingsmöjligheter för att revidera Tungelsta utvecklingsprogram.

Syfte - Därför gjorde vi det

Målet för det reviderade utvecklingsprogrammet skall vara att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Programmets syfte är att utifrån en helhetssyn belysa Tungelstas potential och utvecklingsmöjligheter.

Process - Så gjorde vi

Utvecklingsprogrammet har letts av en av kommunfullmäktige utsedd politiskt sammansatt beredning om åtta personer från majoriteten och oppositionen.

Innan medborgardialogen, de öppna mötena och den skriftliga dialogen, påbörjades genomförde beredningen ett antal faktainsamlande interna möten som bland annat handlade om gällande utvecklingsplan samt genomförande av dess intentioner, gjorda och kommande infrastrukturåtgärder inom programområdet, genomgång av detaljplaneansökningar inom programområdet, miljövärden inom programområdet och befolkningsprognoser.

Inför dialogen skapades en webbsida för Tungelsta utvecklingsprogram. Där publicerades allt material som togs fram och dit kunde man skicka in förslag på vad som borde ingå i programmet samt synpunkter materialet. Allt material som kommit in via posten eller via webben har bearbetats vid beredningsmötena.

Medborgardialogen har genomförts via tre öppna möten med allmänheten. Material inför dessa möten har funnits på beredningens webbsida och skickats ut via brev till alla hushåll i området. Även program- och utställningsförslag har skickats hem till hushållen, och även ställts ut i kommunhuset och på Tungelstaskolan.

På det första mötet deltog cirka 230 personer och då avhandlades alla ämnen i bikupediskussioner. Diskussionerna samlades in för vidare diskussioner i beredningen. De synpunkter som framfördes sammanställdes av beredningen till fyra huvudrubriker, med underrubriker som viktiga ämnen att behandla vid kommande allmänna möten.

Det andra mötet samlade cirka 40 personer. Där behandlades skola, barnomsorg och övrig samhällsservice. Grupparbeten kring frågorna genomfördes.

Till det sista mötet kom cirka 100 personer. Infrastruktur, bebyggelseutveckling och grönstruktur behandlades. På mötena har deltagarna arbetat i grupper och redovisat sina synpunkter på post-it-lappar och kartor. Resultatet bearbetades sedan av beredningen för att ingå i utvecklingsprogrammet. Vid varje möte har tjänstemän från berörda förvaltningar deltagit i diskussionerna och grupparbetena.

Resultat - Så blev det

Synpunkterna har beredningen tagit till vara i sitt arbete. Ett förslag på utvecklingsprogram har varit ute på samråd bland boende, organisationer och myndigheter. Utifrån samrådsförfarandet har vissa ändringar gjorts till det färdiga programmet.

Vad vi har lärt oss och vad andra kan ha nytta av att veta
• Mötena har varit ovärderliga för tjänstemännen med lokalbefolkningens lokalkännedomen.
• Kommuntjänstemännen har fått en betydligt tydligare bild av kommundelen som de annars inte hade haft.
• Invånarna har tjänst sig mer delaktiga och informerade vilket har inneburit, som vi upplever det, mindre negativa synpunkter på utvecklingsprogrammet.

Senast ändrad:
2020-07-03

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?