Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Dialog om ny översiktsplan i Borås

Borås Stad genomfört en dialog 2016 om ny översiktsplan. Den har involverat allmänhet, politiker, kommunala förvaltningar och andra organisationer. Dialogen har varit en plattform för att diskutera Borås framtid, utmaningar, möjligheter och översiktlig planering. Samhällsplanerarna har beskrivit de strategiska tankarna om Borås planering och samtidigt fått synpunkter från dialogens deltagare.

Bakgrund

Strategisk samhällsplanering vid Stadskansliet i Borås stad har under våren genomfört en dialog om kommande översiktsplan. Den bygger vidare på den tidigare genomförda medborgardialogen 2014 där det samtalades fritt kring invånarnas syn på Borås utveckling. Under dialogen 2016 har utgångspunkten varit fem strategier som tagits fram som grund för en ny översiktsplan. 

Syfte

Syftet har varit att beskriva de strategier som är tänkta att utgöra kärnan i en kommande översiktsplan, och därmed förankra ett strategisk ”ÖP-tänk” hos såväl kommunala tjänstemän som politiker och allmänhet, samt att få synpunkter på översiktsplanens bärande tankar.

Process

Totalt har 27 workshops genomförts

Kärnan i dialogen har varit workshops som varit öppna för olika grupper att delta i. Inbjudan har gått till kommunala förvaltningar, intresseföreningar, skolor, ortsråd med flera. Vid sidan av workshops har en utställning funnits i Orangeriet som varit bemannad varje onsdag mellan februari och juni. Denna har beskrivit de fem strategierna i översiktsplanen.

Det flesta workshoparna har genomförts i Orangeriet. Därutöver i kommunens större orter, Fristad, Dalsjöfors, Sandared och Viskafors där vi haft workshops tillsammans med invånare från orten med omnejd, från olika intresseföreningar. Totalt har 27 workshops genomförts med olika förvaltningar inom Borås stad, politiker, gymnasieelever, angränsande kommuner och andra intressegrupper. 282 personer har deltagit totalt.

Workshopens upplägg

Syftet med workshopen är att få en helhetsbild av kommunens utveckling vad gäller nya bostäder, verksamheter, trafik, grönområden med mera.
Gruppen har inledningsvis fått fria händer att placera ut 15 000 nya bostäder (75 klossar) tillsammans med service och industriområden.

Sedan har en presentation framförts med redogörelse kring vårt uppdrag, syftet med strategisk planering, Borås kommun idag och imorgon, möjligheter och utmaningar samt öp-strategierna. På så sätt har deltagarna fått inblick i och förståelse för vårt arbete och hur vi tänker kring en långsiktig utveckling för Borås. Deltagarna har även involverats i presentationen där de genom verktyget Mentimeter fått besvara några frågor som rör möjligheter/utmaningar med en växande kommun.

Gruppen har därefter fått workshoppa utifrån de öp-strategier som beskrivits. Strategikartan över hela kommunen är den karta som främst använts vid workshoparna, men även en karta över Borås
centralort. Även kartor över respektive serviceort har använts då vi haft workshops i serviceorterna. Här har deltagarna precis som för kommunkartan fått bygga och rita in bebyggelse och andra viktiga funktioner på orten (500 bostäder). Med detta upplägg har deltagarna fått en insikt om skillnaden mellan att planera med respektive utan strategisk styrning. Upplägget har anpassats efter grupp och tidsutrymme vilket gjort att workshoparna sett något olika ut.

Se dokument som redogör för processen, arbetsinsatsens, tidsåtgång  med mera. Den sammanfattar också huvudpunkterna i det som framkommit i dialogen.

Resultat

Synpunkterna har framförallt bidragit med att identifiera övergripande frågor som bör ges särskilt fokus i det fortsatta arbetet. Processen 2016 kan med andra ord beskrivas som en kombination av förankringsdialog och medborgardialog.

Utvärdering
Workshoparna som genomförts under våren har varit lärorika och viktiga för arbetet med ny översiktsplan. Samtalen har framförallt syftat till att ha en dialog och få input på de strategier som vi
föreslår för kommande utveckling. Men syftet har också varit att involvera och göra boråsarna medvetna om stadsutveckling och det arbete som pågår med hela kommunens utveckling.

Att så många kommunala förvaltningar har deltagit i workshops är särskilt positivt. Många
tjänstepersoner har påpekat att det saknas en gemensam riktning för den översiktliga planeringen av kommunen. Vårens dialog har utgjort en bred förankringsprocess över förvaltningsgränserna och är förhoppningsvis ett positivt bidrag till en gemensam färdriktning för Borås samhällsplanering.
En annan positiv effekt har varit den långvariga närvaron i Orangeriet där vi lyckats nå både
allmänhet och enskilda grupper. Att aktivt använda Orangeriet för samhällsinformation och dialog är positivt för mötet mellan kommunen och medborgarna.

Utmaningarna har framförallt legat i att nå ut tillräckligt och att väcka intresse för översiktliga frågor. Långsiktiga och övergripande planeringsperspektiv är svåra att hålla på en konkret nivå.
Workshopen, kartorna och klossarna har varit en god lösning på den utmaningen och många deltagare har uppskattat upplägget. Formatet är värt att vidareutveckla och använda i andra sammanhang. De lärare som deltagit visade ett aktivt intresse för att använda formen i undervisningen, gärna i samarbete med kommunen. Även temakvällarna har varit uppskattade och kan med fördel arrangeras som en del i en löpande dialog kring framtidsfrågor och samhällsplanering.

Senast ändrad:
2017-12-12

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?