Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Områdesutveckling i Hallonbergen och Ör

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Park lek parlament - Konst- och stadsutvecklingsprojekt som ger nya perspektiv på områdesutveckling med fokus på medskapande processer och lokala initiativ.

Bakgrund

PARK LEK var ett konstprojekt och ett samarbete mellan konstnären Kerstin Bergendal, Sundbybergs stad och Marabouparken konsthall. Under år 2011 var ett programförslag ute på samråd. I PARK LEK utformade boende i områdena ett alternativt programförslag och arbetet dokumenterades med video och foto. PARK LEK fick stöd från Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet i regeringsuppdraget samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Efter PARK LEK beslutade stadens politiker att samarbetet med Kerstin Bergendal skulle fortsätta, det alternativa programförslaget skulle studeras vidare och samtalen med boende skulle fördjupas.


Fortsättningen har kallats PARK LEK PARLAMENT och har pågått mellan januari 2013 och maj 2014. I Hallonbergens centrum har ett projektkontor funnits där boende, medarbetare från staden, byggherrar, fastighetsägare och andra lokala aktörer har träffats och arbetat med områdesutveckling.

Syfte - Därför gjorde vi det

I kommunstyrelsens inriktningsbeslut gavs tre principer för arbetet med områdesutvecklingen.  - Samägarskap.
- Metodutveckling.
- Paradigmskifte.


Målet med arbetet har varit att sammanföra ett nätverk av boende, fastighetsägare och andra lokala aktörer med den kommunala organisationens alla delar. Målet har också varit att komma fram till antagna detaljplaner och konkreta projekt som ger avtryck i stadsmiljön samtidigt som en samverkansstruktur skapas som ger en förutsättning för en långsiktig utveckling av stadsdelarna.

Process - Så gjorde vi

Arbetet i PARK LEK PARLAMENT letts av konstnären Kerstin Bergendal och en projektorganisation från staden. Arbetet har bedrivits i ett offentligt mötesrum i Hallonbergen Centrum kallat ROSA RUMMET och i ett projektsekretariat.
Till projektsekretariatet knöts en referensgrupp, Hallonbergen och Ör-gruppen. Gruppen bestod av boenderepresentanter och fastighetsägare och hade till uppgift att säkra långsiktiga perspektiv på utbyggnaden av stadsdelarna. Projektsekretariatets arbete rapporterades och stämdes regelbundet av med HÖG.


Sex fokusgrupper har varit utgångspunkt för arbetet:
- Ny bebyggelse, trafik och vägar
- Parker och grönområden
- Seniorliv i området
- Barn och ungdomars fritid
- Toppstugan
- Skolor och förskolor.


Under 2013 genomfördes totalt 18 fokusgruppsamtal. Alla som ville delta var välkomna. Till mötena kom boende, medarbetare från staden och det kommunala bostadsbolaget, byggherrar, fastighetsägare och andra lokala aktörer. På varje tema genomfördes minst tre möten.
Mötena utformades som öppna diskussionsforum med Kerstin Bergendal som samtalsledare. Det första mötet användes till ett slags behovsidentifiering. Under mötena tecknades en övergripande bild av varje enskilt tema. Nyckelfrågor identifierades, konflikterande intressen synliggjordes och potentiella lösningar diskuterades. Mellan varje möte var det tre till fyra veckor då projektsekretariatet hade möjlighet att göra fördjupade analyser och undersöka frågor som uppkommit. Resultatet kunde sedan återkopplas till gruppen på nästföljande möte. På så vis skedde en gradvis utveckling och konkretisering i varje fokusgrupp.
 

I syfte att bredda deltagandet och kunskapsunderlaget arbetade vi också uppsökande. Arbetet i de olika fokusgrupperna gick att följa i ROSA RUMMET och under projektet gjordes två stora utställningar.

Resultat - Så blev det

- Fortsatt planläggning i flera planområden utifrån erfarenheter och kunskaper från fokusgrupperna. Etablerandet av två identitetsskapande grönstråk som katalysatorer för den fortsatta områdesutvecklingen.
- Ny Toppstuga (förenings och aktivitetslokal) och upprustning av den kringliggande parken.
- Kartläggning av områdenas resurser i en Lager-på-lagerplan. Planen visar personliga minnen, synpunkter och förslag, historiska fakta och områden för ny bebyggelse. Är ett faktaunderlag och verktyg i den fortsatta planeringen.
- Nya formella och informella nätverk av boende och andra lokala aktörer har bildats som nu är medskapare i den fortsatta processen.

Slutsatser
- Konstnären Kerstin Bergendal har tillfört kompetens, förhållningsätt och metoder som starkt bidragit till den plattform för utveckling som finns idag.
- Tid, kontinuitet, samordning och långsiktiga åtaganden är viktiga förutsättningar för en hållbar utveckling i områdena.
- Långsiktiga planeringsperspektiv måste kombineras med snabba synliga åtgärder.
- Fysisk närvaro genom att ha tillgång till en lokal och genom närvaro av nyckelpersoner är avgörande för trovärdighet och tillit.
- I lokala initiativ bor en stor förändringskraft och potential. Det kan dock behövas stöd i form av ett litet ekonomiskt bidrag, kontakter och kommunikation för att lokala initiativ ska bli bärkraftiga.
- Lokala samverkansforum för boende och andra aktörer är viktiga. I vilken utsträckning boende och andra aktörer kan påverka olika beslut behöver tydligt klargöras.

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?